اینستاگرام آهن دارا

قیمت ورق سیاه

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
درباره ورق سیاه فولاد مبارکه
arrow

ردیف ضخامتآنالیزحالتابعادمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱ورق 2 سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرشرولعرض 1انبار اصفهان۲۴۸۰۰
۲ورق 2 سیاه فولادورق سیاه ST37 پابرشرولعرض 1.25انبار اصفهان۲۳۹۰۰
بدون تغییر
۳ورق 2.5سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرشرولعرض 1.25انبار اصفهان۲۳۹۰۰۵۰ تومان افزایش
۴ورق 3سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرشرولعرض 1.25انبار اصفهان۲۳۹۰۰
۵ورق 3 سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرشرولعرض 1.5انبار اصفهان۲۳۹۵۰۵۰ تومان افزایش
۶ورق 4 سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرشرولعرض 1.5انبار اصفهان۲۳۹۵۰
۷ورق 5 سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرشرولعرض 1.5انبار اصفهان۲۴۵۵۰
۸ورق 6 سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرشرولعرض 1.5انبار اصفهان۲۳۹۰۰
بدون تغییر
۹ورق 6 سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرششیت6*1.5انبار اصفهانتماس بگیریداعلام نشده
۱۰ورق 8 سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرشرولعرض 1.5انبار اصفهان۲۴۰۰۰۱۰۰ تومان کاهش
۱۱ورق 8 سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرششیت6*1.5انبار اصفهانتماس بگیریداعلام نشده
۱۲ورق 10 سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرشرولعرض 1.5انبار اصفهان۲۳۹۰۰۳۰۰ تومان افزایش
۱۳ورق 10سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرششیت6*1.5انبار اصفهانتماس بگیریداعلام نشده
۱۴ورق 12 سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرشرولعرض 1.5انبار اصفهان۲۳۸۰۰۱۰۰ تومان کاهش
۱۵ورق 12 سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرششیت6*1.5انبار اصفهانتماس بگیریداعلام نشده
۱۶ورق 15 سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرشرولعرض 1.5انبار اصفهان۲۳۸۰۰۱۰۰ تومان کاهش
۱۷ورق 15 سیاه فولاد مبارکهورق سیاه ST37 پابرششیت6*1.5انبار اصفهانتماس بگیریداعلام نشده
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
درباره ورق سیاه فولاد اصفهان
arrow

ردیف ضخامتآنالیزحالتابعادمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱۸ورق 15 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت1*6کارخانه فولاد اصفهانتماس بگیریداعلام نشده
۱۹ورق 20 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت1*6کارخانه فولاد اصفهانتماس بگیریداعلام نشده
۲۰ورق 25 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت1*6کارخانه فولاد اصفهانتماس بگیریداعلام نشده
۲۱ورق 30 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت1*6کارخانه فولاد اصفهانتماس بگیریداعلام نشده
۲۲ورق 35 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت1*6کارخانه فولاد اصفهانتماس بگیرید
بدون تغییر
۲۳ورق 2.5 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت2.5*1.25انبار اصفهان۲۳۵۵۰
بدون تغییر
۲۴ورق 3 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت2.5*1.25انبار اصفهان۲۳۵۵۰
بدون تغییر
۲۵ورق 3 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهان۲۳۸۵۰۲۰۰ تومان کاهش
۲۶ورق 4 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت2*1انبار اصفهان۲۴۰۵۰۵۰ تومان افزایش
۲۷ورق 4 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت2.5*1.25انبار اصفهان۲۳۵۵۰
۲۸ورق 4 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهان۲۳۸۵۰۱۵۰ تومان کاهش
۲۹ورق 4 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت4*1.120انبار اصفهانتماس بگیریداعلام نشده
۳۰ورق 5 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهانتماس بگیریداعلام نشده
۳۱ورق 6 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهان۲۳۸۵۰۲۰۰ تومان کاهش
۳۲ورق 10 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهان۲۳۷۵۰۱۰۰ تومان کاهش
۳۳ورق 12 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهان۲۴۰۵۰۵۰ تومان افزایش
۳۴ورق 3 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52رولعرض 1.25انبار اصفهانتماس بگیریداعلام نشده
۳۵ورق 4 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52رولعرض 1.5انبار اصفهانتماس بگیریداعلام نشده
۳۶ورق 6 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52رولعرض 1.25انبار اصفهانتماس بگیریداعلام نشده
۳۷ورق 6 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52رولعرض 1.5انبار اصفهانتماس بگیریداعلام نشده
۳۸ورق 8 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52رولعرض 1.5انبار اصفهانتماس بگیریداعلام نشده
۳۹ورق 10 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52رولعرض 1.5انبار اصفهانتماس بگیریداعلام نشده
۴۰ورق 12 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52رولعرض 1.5انبار اصفهان۲۳۸۵۰
۴۱ورق 15 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52رولعرض 1.5انبار اصفهانتماس بگیریداعلام نشده
۴۲ورق 3 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52شیت - ظرفیت2.5*1.25انبار اصفهان۲۵۰۰۰۵۰ تومان کاهش
۴۳ورق 4 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52شیت - ظرفیت2.5*1.25انبار اصفهان۲۵۰۰۰۵۰ تومان کاهش
۴۴ورق 5 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهان۲۴۸۰۰۲۵۰ تومان کاهش
۴۵ورق 6 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهان۲۴۸۰۰۲۵۰ تومان کاهش
۴۶ورق 8 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهان۲۴۸۰۰۲۵۰ تومان کاهش
۴۷ورق 10 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهان۲۴۸۰۰۲۵۰ تومان کاهش
۴۸ورق 12 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهان۲۴۸۰۰۲۵۰ تومان کاهش
۴۹ورق 15 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهان۲۴۸۰۰۲۵۰ تومان کاهش
۵۰ورق 2.5 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت1*2انبار اصفهانتماس بگیریداعلام نشده
۵۱ورق 15 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت1.5*6انبار اصفهان۲۳۸۵۰۲۰۰ تومان کاهش
۵۲ورق 5 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52رولعرض 1.5انبار اصفهانتماس بگیریداعلام نشده
۵۳ورق 4 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهان۲۴۸۰۰۲۵۰ تومان کاهش
قیمت ورق سیاه فولاد اصفهان با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
درباره ورق سیاه فولاد کاویان
arrow

ردیف ضخامتآنالیزحالتابعادمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۵۴ورق 15سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه ST37شیت6*1.25کارخانه اهواز۲۴۲۰۰۱۰۰ تومان کاهش
۵۵ورق 20سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه ST37شیت6*1.25کارخانه اهواز۲۴۲۰۰۱۰۰ تومان کاهش
۵۶ورق 30سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه ST37شیت1.25*طولکارخانه اهواز۲۴۲۰۰۱۰۰ تومان کاهش
۵۷ورق 35سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه ST37شیت1.25*طولکارخانه اهواز۲۴۲۰۰۱۰۰ تومان کاهش
۵۸ورق 40سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه ST37شیت1.25*طولکارخانه اهواز۲۴۲۰۰۱۰۰ تومان کاهش
۵۹ورق 12سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه ST37شیت6*1.5کارخانه اهوازتماس بگیریداعلام نشده
۶۰ورق 15سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه ST37شیت6*1.5کارخانه اهواز۲۵۵۰۰۱۰۰ تومان کاهش
۶۱ورق 20 سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه ST37شیت6*1.5کارخانه اهواز۲۵۵۰۰۱۰۰ تومان کاهش
۶۲ورق 25 سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه ST37شیت6*1.5کارخانه اهواز۲۵۵۰۰۱۰۰ تومان کاهش
۶۳ورق 30سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه ST37شیت1.5*طولکارخانه اهواز۲۵۵۰۰۱۰۰ تومان کاهش
۶۴ورق 35 سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه ST37شیت1.5*طولکارخانه اهواز۲۵۵۰۰۱۰۰ تومان کاهش
۶۵ورق 40 سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه ST37شیت1.5*طولکارخانه اهواز۲۵۵۰۰۱۰۰ تومان کاهش
قیمت ورق سیاه فولاد کاویان با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
درباره ورق سیاه فولاد سبا
arrow

ردیف ضخامتواحدآنالیزحالتابعادمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۶۶ورق 2 سیاه فولاد سباکیلوگرمورق سیاه ST37رول1.25انبار اصفهان۲۴۴۵۰۴۵۰ تومان کاهش
۶۷ورق 2.5 سیاه فولاد سباکیلوگرمورق سیاه ST37رول1.25انبار اصفهان۲۴۳۰۰
بدون تغییر
۶۸ورق 3 سیاه فولاد سباکیلوگرمورق سیاه ST37رول1.25انبار اصفهانتماس بگیریداعلام نشده
۶۹ورق 3 سیاه فولاد سباکیلوگرمورق سیاه ST37رول1.5انبار اصفهان۲۴۴۰۰۱۰۰ تومان کاهش
۷۰ورق 4 سیاه فولاد سباکیلوگرمورق سیاه ST37رول1.5انبار اصفهان۲۴۴۰۰۲۰۰ تومان کاهش
۷۱ورق 5 سیاه فولاد سباکیلوگرمورق سیاه ST37رول1.5انبار اصفهان۲۴۸۵۰۱۵۰ تومان افزایش
۷۲ورق 6 سیاه فولاد سباکیلوگرمورق سیاه ST37رول1.5انبار اصفهان۲۴۷۰۰۳۰۰ تومان افزایش
۷۳ورق 6 سیاه فولاد سباکیلوگرمورق سیاه ST37شیت6*1.5انبار اصفهان۲۴۸۰۰۳۰۰ تومان افزایش
۷۴ورق 8 سیاه فولاد سباکیلوگرمورق سیاه ST37رول1.5انبار اصفهان۲۴۷۰۰۴۰۰ تومان کاهش
۷۵ورق 8 سیاه فولاد سباکیلوگرمورق سیاه ST37شیت6*1.5انبار اصفهان۲۴۸۰۰۴۰۰ تومان کاهش
۷۶ورق 10 سیاه فولاد سباکیلوگرمورق سیاه ST37رول1.5انبار اصفهان۲۴۱۰۰۲۰۰ تومان کاهش
۷۷ورق 10 سیاه فولاد سباکیلوگرمورق سیاه ST37شیت6*1.5انبار اصفهان۲۴۲۰۰۲۰۰ تومان کاهش
۷۸ورق 12 سیاه فولاد سباکیلوگرمورق سیاه ST37رول1.5انبار اصفهان۲۴۵۰۰۱۰۰ تومان افزایش
۷۹ورق 12 سیاه فولاد سباکیلوگرمورق سیاه ST37شیت6*1.5انبار اصفهان۲۴۶۰۰۱۰۰ تومان افزایش
قیمت ورق سیاه فولاد سبا با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است

ارتباط با واحد فروش ورق سیاه

شماره تماس : 03131311931
داخلی 202
پرسش و پاسخ در خصوص قیمت ورق سیاه - آهن دارا

در مورد آهن و فولاد بیشتر بدانید

معرفی انواع تیرآهن ذوب آهن و نحوه تشخیص آن

مشاهده مطلب معرفی انواع تیرآهن ذوب آهن و نحوه تشخیص آندر این مطلب قصد معرفی انواع تیرآهن تولیدی کارخانه ذوب آهن اصفهان را داریم...

معرفی کارخانه و میلگرد ابرکوه

مشاهده مطلب معرفی کارخانه و میلگرد ابرکوهبررسی کارخانه سرمد ابرکوه و میلگرد تولیدی آن...

ورق A283 چیست ؟

مشاهده مطلب ورق A283 چیست ؟ورق a283 از نوعی آلیاژ خاص برخوردار است که قابلیت های ویژه ای دارد...